SVĚTOVÁ ŠKOLA

Od školní roku 2009/10 na projekt navazuje Světová škola 2

Světová škola

Popis projektu

Společnost Člověk v tísni zahájila v r.2006 projekt Světová škola. Cílem projektu je podpořit učitele a žáky při výuce aktuálních globálních témat za využití metod aktivního učení.

Obsah projektu

Projekt Světová škola začal v březnu 2006 a je plánován na 3 roky. Je součástí širšího mezinárodního projektu, do kterého jsou zapojeny organizace a školy z Velké Británie, Rakouska, Slovenska, Malty a Thajska. Celý mezinárodní projekt koordinuje britská organizace Actionaid UK.

Obecným smyslem projektu je snaha dlouhodobě přispívat k šíření povědomí o stavu současného světa a pomoc při snižování chudoby ve světě.

Témata globálního rozsahu

1. Lidská práva
2. Spravedlivý obchod
3. Změna klimatu

Materiály za školní rok 2008/09

Aktivity projektu

1. Tvorba a zkoušení didaktických a informačních materiálů pro učitele.

V rámci projektu jsou učiteli a spolupracujícími odborníky navrhovány učební materiály, které mohou učitelé využít při výuce globálních témat.

Navržené učební materiály jsou následně testovány na školách a učitelé dávají zpětné vazby a návrhy na případné přizpůsobení či doplnění materiálů.

2. Průzkum školy z hlediska globálních dopadů a realizace školního projektu

Studenti ze zapojených škol ze všech zemí provedou průzkum své školy z hlediska jejích globálních dopadů. Na základě výsledků průzkumu si stanoví jeden cíl či problém, který by chtěli řešit v rámci školního projektu. Do projektu je možno zapojit libovolný počet studentů. Po vytvoření konkrétního plánu na školní projekt je možné získat na něj finanční podporu.

3. Vytvoření mezinárodní sítě škol certifikovaných značkou „Světová škola“.

Školy budou moci získat značku „Světová škola“ při splnění určitých kritérií. Kritéria udělování značky budou stanovena na základě pilotáže na školách a budou zahrnovat např. prvky jako začlenění globálního vzdělávání do školního vzdělávacího programu, realizaci výuky o aktuálních společenských problémech, realizaci projektů s praktickými výstupy, atd.

4. Komunikace se školami zapojenými do projektu „Světová škola“

Zapojení do mezinárodní sítě „Světových škol“ umožní školám získat domácí i zahraniční partnery a využít těchto kontaktů k výměně zkušeností a získání inspirace.

Kritéria pro udělení certifikátu Světová škola

Plán aktivit

Personální zabezpečení projektu