Malé granty

Malé granty

Malé granty ukazují učitelům středních škol, jak psát a připravovat projekty. Tuto dovednost učitelé předají svým studentům, aby i oni dokázali připravit a řídit projekty, jež sami vymyslí. Fond T-Mobile pak věnuje na každou vybranou školu 60.000 Kč určených přímo na realizaci na studentských projektů.

Malé granty jsou na naší škole realizovány od září 2009. Více informací na www.malegranty.cz


Malé granty 4 - Závěrečná zpráva

Gymnázium je všeobecně zaměřené a má 12 tříd – 1 osmiletý cyklus a jeden čtyřletý. Navštěvuje ho celkem 355 žáků.

Vyhlášení programu Malé granty proběhlo při příležitosti tradiční předvánoční akademie 18.12. 2009 v místní sokolovně před zraky celé školy i některých přítomných rodičů. Zapojil se skoro celý učitelský sbor a studentům byla představena myšlenka toho, že i oni si mohou splnit svoje sny prostřednictvím svých nápadů.

Grantové řízení bylo vyhlášeno na čtvrtek 4.2. 2010. Do této doby mohli všichni studenti předkládat vyplněné projektové žádosti o přidělení finančních prostředků na jejich dané nápady. Dne 3.2. proběhla uzávěrka přihlášek a den poté žadatelé představili ve svých presentacích výběrové desetičlenné komisi své nápady.

Výběrová komise měla deset členů – zástupci učitelského sboru (přírodovědné i humanitní obory), předseda studentské rady, rady rodičů i města Dobříš. Chtěl jsem, aby komise měla co se týká obsazení co nejširší základnu a zasáhla dění na Dobříši a ve škole z co nejvíce stran. Každý předkladatel projektu měl 5 min na přesvědčení a informování komise, že právě jeho nápad má smysl a zaslouží si být podpořen. Komise měla k dispozici mnou vyrobené hodnotící formuláře a sledovala 7 aspektů – trvalou udržitelnost projektu, úroveň presentace, finanční náročnost, velikost oslovené skupiny, reálnost nápadu, originalitu projektu, schopnost předkladatele najít, analyzovat a odstranit možná rizika projektu. Bodování každého aspektu bylo od jedné do tří, kde nejvyšší číslo bylo známkou nejlepší. Výsledný součet pak byl hlavním doporučujícím koeficientem projektu.

Seznam podpořených projektů

 1. Češi opět mluví
 2. Co v učebnicích nenajdete
 3. Poznej, kdo doopravdy jsi
 4. Park od jara do zimy
 5. Přestaňte cvakat, začněte fotit!
 6. Kouzelné divadlo
 7. Holocaust trochu jinak než v učebnicích dějepisu
 8. Kurz první pomoci pro studenty
 9. Olejový svět
 10. Mazaně proti šikaně
 11. Fotbalem živ je člověk
 12. MASK – masérský a regenerační kurz

Realizace studentských nápadů proběhla ve všech případech bez nějakých výrazných problémů. Všechny naplánované akce a termíny byly dodrženy, což si myslím je největším úspěchem, protože řadu projektů vedli studenti s ne zrovna excelentním přístupem ke svým školním povinnostem. Předkladatelé projektů poměrně často využívali všechny dostupné komunikační kanály se mnou a díky tomu jsme nikdy nenechali dojít nějaký problém až do fáze, kdy by mohl být ohrožen samotný nápad či domluvený termín. Malým zklamáním je přístup města Dobříš, které se i přes počáteční sliby nakonec soustředilo spíše na volby než na to, aby pomohlo studentům v jejich práci a přispělo nějakou finanční částkou.

Souhrn projektů

Češi opět mluví

Ilustrace

Probíhala vždy pondělí od 13 – 16 hodin (bez Velikonočního pondělí) v budově gymnázia. Pod vedením zkušené a školené lektorky Mgr. Bulvové se studenti i někteří učitelé učili modelové situace v komunikaci s lidmi, poznávat řeč těla a učit se mluvit před lidmi. Celý kurz byl velice přínosný a škola uvažuje o zavedení tohoto kurzu přímo dovýuky občanské výchovy.

Co v učebnicích nenajdete

Ilustrace

V rámci projektu Malé granty proběhla pilotní exkurze do Prahy. Téma znělo – Karlův most a jeho historie. Studenti navštívili ve svém volném čase muzeum Karlova mostu, absolvovali přednášku o jeho historii v přednáškovém sále,prošli pod vedením lektorů celé muzeum i s výkladem, absolvovali plavbu historickou lodí po Vltavě až na Kampu, vyslechli si historický vývoj mostu a jeho okolí včetně geologie a biologie. Po obědě stylizovaném jako klasický staročeský oběd – kachna s červeným zelím, knedlíky a vltavský pstruh s bramborem jsme se odebrali přímo na Karlův most a sestoupili do plavebních komor mostu v pátém pilíři a to za plného provozu, čím jsme vzbudili poměrně velký rozruch, protože pravděpodobně skoro nikdo netuší, že dva pilíře mostu jsou odlehčené a duté. Celý den byl završen varhanním koncertem v kostele Františka z Assisi, kdy jsme měli možnost zblízka poznat a zahrát si na varhany z roku 1703. Celý projekt bude příští rok pokračovat dalšími exkurzemi za historií ČR.

Poznej, kdo doopravdy jsi

Ilustrace

Projekt proběhl v místním studentském klubu a předkladatel projektu Filip Kuthan zorganizoval psychologicko – pedagogický kurz, jehož hlavní cíle měly za úkol zvednout mnohdy nízké sebevědomí studentů v jednání s lidmi, zvýšit povědomí mladých lidí o zákonitostech a fungování mezilidských vztahů i v odhadování vlastních možností a schopností, což by jim mělo pomoci v budoucích kariérních úspěších. Všechna sezení probíhala pod odborným vedením psychologa ing. Zdeňka Kiliána a probíhala formou interaktivních her a naučných programů. Sezení se celkem konala čtyři a projekt „Poznej, kdo doopravdy jsi absolvovali skoro dvě desítky žáků Gymnázia Karla Čapka Dobříš, kteří neváhali obětovat svůj volný čas a místo sezení před počítačem se snažili rozvíjet sami sebe.. Ze strany studentů se projekt setkal s výborným ohlasem a věřím, že příští rok bude mít následovníky z řad dalších studentů.

Park od jara do zimy

Ilustrace

Studenti od března druhově mapovali část zámeckého parku v Dobříši z hlediska botaniky a zoologie a postupně vytvořili malou naučnou stezku pro návštěvníky a vypracovali informační materiály, které budou v budoucnu využity pro tvorbu informačních tabulí přímo na okruhu stezky. Vedení zámku na základě zpracovaných a předložených informací navázalo spolupráci z naší školou a naši studenti se budou podílet na tvorbě informační brožury a naučné stezky v celém areálu Francouzského i Anglického parku v Dobříši.

Přestaňte cvakat, začněte fotit!

Ilustrace

Studenti absolvovali celý dvouměsíční kurz focení pod vedením lektora Davida Ričla z AZ Fota a učili se základní fotografické techniky a úpravy fotografií. O kurz byl obrovský zájem a předkladatel projektu jej musel omezit na počet patnáct. Práce která je za účastníky vidět, hovoří sama za sebe a již nyní se uvažuje o pokračování kurzu pro další zájemce s přispěním sponzorů.Některé vybrané fotografie se nechali zarámovat a tvoří výzdobu interiéru gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Kouzelné divadlo

Ilustrace

Studenti založili divadelní kroužek a celý půlrok probíhala výuka různých prezentačních metod, poměrně často se sezení účastnili i skuteční herci z pražských divadel a pomáhali s přípravou divadelního představení pro veřejnost a školy, které proběhlo dne 22.6. v kulturní domě na Dobříši. Zájem byl veliký a představení mělo úspěch. Kroužek navštěvuje pravidelně okolo 20 studentů a bude pokračovat ve studentském klubu i nadále.

Holocaust trochu jinak než v učebnicích dějepisu

Ilustrace

Ve středu 2. června 2010 proběhl studentský projekt s názvem Holocaust trochu jinak než v učebnicích dějepisu. Projektu se zúčastnilo 26 studentů s pedagogickým doprovodem a provázela nás pracovnice ze Židovského muzea Mgr. Blanka Rozkošná. Vyslechli jsme si její velice zajímavou přednášku o Holocaustu doplněnou prezentací s autentickými fotkami. A abychom se i my aktivně zapojili (ne jenom dotazy), rozdělili jsme se do pěti pracovních skupin. Každá skupina dostala na zpracování dokumenty o jedné z pěti fází Holocaustu (definice a evidence, zbavování práv a majetku, deportace, koncentrace, fyzická likvidace). Prostudovali jsme daná témata, zamysleli jsme se nad nimi a poté jsme si je navzájem představili.

Po odprezentování našich projektů, jsme se oblékli a vyrazili jsme do prastarých uliček židovského města, ze kterých na nás přímo dýchala historie. Nejdříve jsme se zašli podívat do Staronové synagogy, kde jsme se dozvěděli něco o židovských tradicích a kluci dostali jarmulky. Poté nás čekala návštěva Pinkasovy synagogy a Židovského hřbitova. Na zdech Pinkasovy synagogy jsme si mohli prohlédnout téměř 60 tisíc jmen Židů zavražděných během 2. světové války a v druhém patře jsme viděli neuvěřitelně optimistické obrázky dětí z Terezína. Mezi ostatními náhrobky na Židovském hřbitově byl i jeden, který patřil Rabimu Löwovi. A nakonec jsme ještě se zájemci zašli do domu Pohřebního bratrstva a do Klausovy synagogy. Projektový nápad bude pokračovat příští rok uspořádáním výstavy o holocaustu na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši.

Kurz první pomoci pro studenty

Ilustrace

Studenti absolvovali pod vedením certifikovaných lektorů celý základní kurz první pomoci i s nácvikem modelových situací a vědomostních testů. Na konci všichni úspěšně složili závěrečné zkoušky a získali průkaz zdravotníka zotavovacích akcí. O kurz byl zájem takový, že byl vypsán ještě jednou pro dobrovolníky, kteří si ho zaplatí ze svého a proběhne v červenci.

Olejový svět

Ilustrace

Tento netradiční nápad se setkal s velkým úspěchem a vznikla řada výtvarných děl, která nyní zdobí nejen školu ale i domovy účastníků. Studenti se pod vedením akademické malířky pí Vančátové učili základní techniky olejomalby a tvorbu obrazů na základě modelů. Celý projekt skončil vernisáží pro veřejnost v budově školy, která proběhla 16.6. 2010 a byla podle ohlasů velmi hezky připravená a odprezentovaná. Uvažuje se o vzniku trvalého kroužku, kde se budou studenti učit základní techniky malování nejen olejem.

Mazaně proti šikaně

Ilustrace

Tento projektový nápad nakonec zasáhl skoro největší skupinu účastníků. Absolvovali ho totiž skoro všechny třídy gymnázia. I když to bylo vypsáno jen pro zájemce, tak nebylo výjimkou, že na semináři bylo ze třídy 90 procent lidí. Celý kurz proběhl opět pod vedením vyškolených lektorů z oblasti psychologie a fyziologie člověka. Probíhal nácvik a řešení skutečných modelových situací a každý mohl na vlastní kůži zažít pocity šikanovaného člověka i si zkusit situaci opačnou. Škola uvažuje o tom, že by v budoucnu využila tento studentský nápad ve své klasické výuce formou vzdělávacího semináře.

Fotbalem živ je člověk

Ilustrace

Díky tomuto nápadu vznikla na gymnáziu tradice každoročního klání o školní fotbalový pohár a podle očekávání se stal největším hitem projektu Malé granty. Celá škola žila fanděním, taktikou i spekulacemi o výsledcích, zaujatostí rozhodčích a nepřízni počasí a smůly..atd..Zajímavostí bylo, že turnaj celý vyhrál tým složený z profesorů a žáků nižších tříd gymnázia - sekundy a tercie - a již nyní se celá škola těší na obhajobu titulu příští rok.

MASK

Ilustrace

Na tento kurz měli přístup pouze studenti z vyšších ročníků gymnázia a byl zaměřen na nácvik uvolňovacích a regeneračních masáží po fyzické zátěži při sportování. Každý měl možnost se naučit základní techniky a hmaty, které pomáhají uvolnit svalový tonus a urychlují odplavení únavy. Jednalo se o prakticky zaměřený kurz na zlepšení prevence před zraněními z únavy a nesprávném přístupu ke svému tělu. Zájem byl opět veliký a již nyní je jasné, že kurz proběhne vícekráte v nejbližších dnech a týdnech.

Publicita

Publicita projektu byla od začátku kamenem úrazu, ale dlouhodobě jsme na ní pracovali a myslím, že nakonec byla celkem slušná. Rozběhli jsme spolupráci s regionálními novinovými partnery – Deník Příbramsko a Dobříšské listy i s celostátním deníkem - Lidovými novinami. Všechny studentské nápady a projekty byly, jsou či případně ještě budou odprezentovány v regionálním tisku. Lidové noviny po zásahu mírné cenzury nechtěli uveřejňovat postupné projekty, ale i tak jeden celostránkový článek o MG obecně a o všech školách co se do nich zapojili se zařídit povedl. Celkový souhrn publicity:
celostátní Lidové noviny – 1 článek
regionální deník Příbramsko – 6 článků
měsíčník Dobříšské listy – 3 články

Bohužel dost nápadů proběhlo na konci května a v červnu a proto články o každém projektu, který ještě nebyl otisknut vyjdou během prázdnin v Deníku Příbramsko a v Dobříšských listech.

Videa

Závěrem

Malé Granty jsou skvělá věc, která naučí studenty mnohem více a mnohem účinněji spoustu věcí, které budou potřebovat do života. Problémy, které budou muset řešit je posílí a posunou. Naučí se plánovat, jednat s lidmi, hodnotit a také zjistí, jaký je to pocit za něco skutečně adresně zodpovídat. Zažijí úspěchy i neúspěchy a mnohem více si pak budou vážit práce s lidmi. Toto vše jsem se naučil díky MG a musím přiznat, že jsem sice nepochyboval o tom, že naši studenti MG zvládnou, ale úroveň a kvalita jejich práce mě velmi mile překvapila. Dokonce i nezávislé osoby a kritiky, kteří jsou vždy připraveni hledat a trestat chyby MG u nás na škole nakonec vtáhly do dění a i díky nim vše proběhlo hladce. Kromě drobných problémů jsem nemusel řešit žádné průšvihy a nikdy se nestalo, že by studenti cokoliv co slíbíli, neudělali. Rozhodně bych to doporučil pro každou školu, protože tento jiný styl projektové výuky pomůže ke zlepšení vztahů i v normálních hodinách. Nejtěžší na MG bylo nastartovat je a přesvědčit studenty, že opravdu mají možnost splnit si svoje sny a NIKDO z učitelského sboru kromě hlavního koordinátora projektu jim do toho nebude a nemůže zasahovat v okamžiku,kdy jejich nápad bude schválen grantovou komisí. Když se mi toto povedlo, vše ostatní už šlo mnohem jednodušeji a po prvním úspěšném projektu se ostatní začali ještě více snažit aby i oni to měli minimálně stejně dobré a tento soutěživý duch a vzájemné výměny zkušeností řešitelů jejich nápady posunuly o velký kus dál. To bylo další příjemné překvapení a ze spolehlivosti předkladatelů mám velmi dobrý pocit a vůbec nelituji energie, kterou mě MG stály.

Message pro další následovníky je jednoduchá : Nebojte se věřit ve schopnosti Vašich studentů a oni Vám to stonásobně vrátí!